Publications of Gyáni, G.

Gyáni G, Kövér GY, Valuch T. East European Monographs. Vol 642. Boulder, CO: Social Science Monographs; 2004.
Gyáni G. A Habsburg-múlt emlékezeti kánonjai. In: Cieger A, editor. A kiegyezés (Nemzet és emlékezet). Osiris; 2004. p. 620-9.
Gyáni G. Éhen Gyula, a reformer polgár. In: Köbölkuti K, editor. Alkotni, teremteni kell. Éhen Gyula emlékezete. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata; 2004. p. 31-42.
Gyáni G. Budapest: a tékozló műhely. In: Az áttörés kora. Bécs és Budapest a historizmus és az avantgárd között (1873-1920). I. Klimt, Schiele, Kokoschka és a dualizmus művészete című kiállítás tanulmánykötete. Wien Museum, BTM; 2004. p. 77-87.
Gyáni G. Dileme Gradanskog Preobrazaja u Madarskoj. In: Kruhek M, editor. Hrvatsko-madarski odnosi 1102-1918. Zbornik radova. Hrvatski institut za povijesit; 2004. p. 279-87.
Gyáni G. Ungarische Erinnerungskanones zur Österreichisch-Ungarischen Monarchie. In: Kerekes A, Millner A, Plener P, Rásky B, editors. Leitha und Lethe. Symbolische Räume und Zeiten in der Kultur Österreich-Ungarns. Francke Verlag; 2004. p. 263-73.
Gyáni G. Az újra felfedezett polgári múlt. (Előszó). In: Sebők M, editor. Sokszínű kapitalizmus. Pályaképek a magyar tőkés fejlődés aranykorából. Kfki - Hvg; 2004. p. 13-22.
Gyáni G. Remembering and collective memory as a problem for historians. In: Paládi Kovács A, Csukas GY, editors. Times, Places, Passages. Ethnological Approaches in the New Millennium. Akadémiai K.; 2004. p. 261-8.
Gyáni G. Európai iskola. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó; 2003.
Gyáni G. Narrativitás és jelentés-generáló retorikai elemek a történetírói diskurzusban. In: Rákai O, Z. Kovács Z, editors. A narratív identitás a társadalomtudományokban. Gondolat Kiadói Kör - Pompeji; 2003. p. 78-96.
Gyáni G. Mai várostörténet-írásunk: teljesítmény és irányzatok. In: Sasfi CS, editor. A társadalomtörténet-írás helyzete hazánkban. Ipar és társadalom a 18-20. században. (Rendi társadalom – polgári társadalom 10). HIK - Nógrád Megyei Levéltár-Budapest Főváros Levéltára; 2003. p. 35-51.
Gyáni G. A történetírás fogalmi alapjairól. Tény, magyarázat, elbeszélés. In: Bódy ZS, Ö. Kovács J, editors. Bevezetés a társadalomtörténetbe. Hagyományok, irányzatok, módszerek. Osiris; 2003. p. 11-57.
Gyáni G. Forgetting the diversity of the national past: contrasting memories of the Hungarian Millennium. In: Feichtinger J, Prutsch U, Csáky M, editors. Habsburg postcolonial. Machtstrukturen und kollektives Gedächtnis. Studien Verlag; 2003. p. 209-21.
Gyáni G. Előszó. In: Horváth S, Pethő L, Zóth EZS, editors. Munkástörténet – munkásantropológia. Tanulmányok. Napvilág; 2003. p. 7-15.
Gyáni G. Chorin Ferenc (1879-1964). In: Szentpéteri J, editor. Szürke eminenciások a magyar történelemben. Kossuth; 2003. p. 150-4.
Gyáni G. Rokonság és polgári osztályképződés a XIX. századi Magyarországon. In: Viga GY, Holló SZA, Cs. Schwalm E, editors. Vándorutak – múzeumi örökség. Tanulmányok Bodó Sándor tiszteletére, 60. születésnapja alkalmából. Archaeolingua; 2003. p. 459-67.
Gyáni G. Verschwenderische Vielfalt: Die "Werkstatt" Budapest. In: Földi-Dózsa K, Hergovich M, editors. Zeit des Aufbruchs. Budapest und Wien zwischen Historismus und Avantgarde. Skira; 2003. p. 43-51.
Gyáni G. Kulturális modernizmus és identitásválság a századelő Budapestjén. In: Horváth ZS, editor. A város könyvtárnoka. Konferencia Szabó Ervin születésének 125. évfordulója alkalmából. Fszek; 2003. p. 59-73.
Gyáni G. Budapest "tapasztalat története". Tanulmányok Budapest Multjából. 2003;31:333-63.
Gyáni G. A történelmi emlékezet rítusai. In: Szekeres A, editor. A történész szerszámosládája. A jelenkori történeti gondolkodás néhány aspektusa. L'Harmattan - Atelier; 2002. p. 103-17.
Gyáni G. Társadalmi struktúrák és szociálpolitikai kihívások a két világháború között. In: Pásztor C, editor. Ahol a határ elválaszt. Trianon és következményei a Kárpát-medencében. Nógrád Megyei Levéltár; 2002. p. 59-67.
Gyáni G. Emlékezeti kánonok – emlékező közösségek. In: Rajner MJ, Standeisky É, editors. Évkönyv X. 2002. Magyarország a jelenkorban. 1956-os Intézet; 2002. p. 195-201.
Gyáni G. 56-os menekültek emlékező stratégiái. In: Kanyó T, editor. Emigráció és identitás. 56-os magyar menekültek Svájcban. (A múlt ösvényén). L'Harmattan - MTA Kisebbségkutató Intézet; 2002. p. 135-49.
Gyáni G. Nacionalizmus és a történetírói diskurzus. In: Felkai G, editor. Forrásvidékek. Társadalomtudományi tanulmányok Némedi Dénes 60. születésnapjára. Új Mandátum; 2002. p. 23-38.
Gyáni G. Közkönyvtárak mint a polgárosodás emeltyűi. In: Ablonczy B, editor. Hagyomány, közösség, művelődés. Tanulmányok a hatvanéves Kósa László születésnapjára. Bip; 2002. p. 358-67.
Gyáni G. A polgári átalakulás problémái. In: Tóth GP, editor. Struktúra és városkép. Polgári társadalom a Dunántúlon a dualizmus korában. Laczkó Dezső Múzeum; 2002. p. 13-27.
Gyáni G. Kommemoratív emlékezet és történelmi igazolás. In: Veszprémy L, editor. Szent István és az államalapítás (Nemzet és emlékezet). Osiris; 2002. p. 569-83.
Gyáni G. Key problems of the bourgeois transformation in Hungary. In: Papp K, Barta J, editors. The First Millennium of Hungary in Europe. Multiplex Media - DUP; 2002. p. 430-8.
Gyáni G. A biografikus és az antropológiai várostörténet-írás. In: Fatuska J, editor. A mezőváros, mint uradalmi központ. (Annales Tataiensis, 2).; 2001. p. 13-27.
Gyáni G. A történetírás és a statisztika kapcsolatának forgandó sorsa. In: Pál E, editor. Útközben: tanulmányok a társadalomtudományok köréből Somlai Péter 60. születésnapjára. Új Mandátum; 2001. p. 265-79.
Gyáni G. Barmherzigkeit, Disziplinierung oder die Genealogie der sozialen Fürsorge. In: Heindl W, editor. Eliten und Aussenseiter in Österreich und Ungarn. Böhlau; 2001. p. 39-67.
Gyáni G. In the New World. Hungarian Quarterly. 2001;164:125-33.
Gyáni G. A városi munkásság szerkezeti változásai 1910 és 1941 között. In: Angi J, Barta J, editors. Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 70. születésnapjára.; 2000. p. 321-43.
Gyáni G. Middle class and Bürgertum in Hungary with special regard to Transylvania during the period of Dualism. In: Löwe HD, Tontsch GH, Troebst S, editors. Minderheiten, Regionalbewusstsein und Zentralismus in Ostmitteleuropa. Böhlau; 2000. p. 185-95.
Gyáni G. Történetírás: a nemzeti emlékezet tudománya? In: Mikó Á, Sinkó K, editors. Történelem – Kép. Szemelvények múlt és muvészet kapcsolatáról Magyarországon. Kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában.; 2000. p. 92-103.
Gyáni G. Előszó. In: Kőrösi ZS, Molnár A, editors. Titokkal a lelkemben éltem. Az ötvenhatos elítéltek gyermekeinek sorsa. 1956-os Intézet; 2000. p. 7-17.
Kovács MM. Aesculapius militans. In: Gyáni G, editor. Magyarország társadalomtörténete : 1920-1944. Vol 2. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó; 2000. p. 493-507.
Gerő A. A véderő kérdése Magyarországon, 1865-1868. In: Gyáni G, Pajkossy G, editors. A pesti polgár : tanulmányok Vörös Károly emlékére. Debrecen: Csokonai; 1999. p. 91-102.
Gyáni G. Folytonosság és átalakulás a budapesti elit- és tömegkultúrában. In: Gyáni G, Pajkossy G, editors. A pesti polgár. Tanulmányok Vörös Károly emlékére. Csokonai; 1999. p. 171-85.
Gyáni G. Vállalkozó polgárság Magyarországon 1945 előtt. In: A polgárosodás folyamatai. Polgárosodási modellek országosan, Nyugat és Közép-Dunántúlon. Veab; 1999. p. 19-27.
Gyáni G. Department store and middle-class consumerism in Budapest, 1896-1939. In: Crossick G, Jaumain S, editors. Cathedrals of Consumption. The European Department Store, 1850-1939.; 1999. p. 208-25.
Gyáni G. The family as fiction. Scholarly discourse in the Kádár era. In: Pető A, Rásky B, editors. Construction – reconstruction. Women, family and politics in Central Europe / Wieder – Aufbrau. Frauen, Familie und Politik in Mitteleuropa. Osi, Ceu; 1999. p. 171-85.
Gyáni G. "Erkölcstelen emancipáció" és "illuzórikus asszimiláció". Diskurzusok a zsidókérdésről. In: Hamp G, Horányi Ö, Rábai L, editors. Magyar megfontolások a Soáról. Balassi - Magyar Pax Romana Fórum - Pannonhalmi Főapátság; 1999. p. 83-94.
Gyáni G. Miről szól a történelem? Posztmodern kihívás a történetírásban. In: Püski L, editor. Politika, gazdaság és társadalom a XX. századi magyar történelemben I.; 1999. p. 57-73.
Gyáni G. Reflexiók. In: Tanulmányok Budapest múltjából, XXVIII. Btm; 1999. p. 9-13.
Gyáni G. Gondolatok a honi zsidóság modern kori történetéről. In: Tisicum. A JÁSz-Nagykun-Szolnok Megyei MÚZeumok ÉVkÖNyve Xi.; 1999. p. 321-5.